Radon är en radioaktiv ädelgas som naturligt förekommer i marken. Eftersom det är en gas, kan den tränga in i byggnader genom sprickor i grunden eller andra öppningar

Radon

Här kan du läsa om vad radon är och var det finns. Du får också information om gränsvärden för radon i exempelvis inomhusluften och dricksvatten.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när grundämnena radium och uran sönderfaller. Radioaktivt sönderfall innebär att ett ämne spontant ombildas till ett annat ämne i samband med att joniserande strålning sänds ut. Radon är både osynligt och luktfri.

När vi andas in radon, kan dess radioaktiva partiklar fastna i våra lungor. Över tid kan dessa partiklar skada lungvävnaden och öka risken för lungcancer

Är radon farligt?

Radon i inomhusluften är i Sverige den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter tobaksrökning. Strålsäkerhetsmyndigheten har uppskattat att radon i inomhusluft årligen orsakar cirka 500 lungcancerfall i Sverige.

Risken att drabbas av lungcancer är proportionell mot radonhalten i luften man andas in och hur lång exponeringstiden är. De flesta av de som drabbas av lungcancer från radon är rökare (ca 450/500) eftersom exponering för både radon och rökning är bidragande till risken för lungcancer.

Det är radonets sönderfallsprodukter som främst orsakar skador på lungorna. När radongasen sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. Radondöttrarna, som också är radioaktiva, är inte i gasform utan i fast form. Radonet och radondöttrarna fäster på damm och när vi andas in luften följer det med och sätter sig på lungorna.

När radonet sönderfaller avger det alfastrålning som kan skada cellerna och kan i sin tur leda till cancer. Därför är det av stor vikt att med jämna mellanrum mäta radon i byggnader vi spenderar mycket tid i och vidta åtgärder om ditt radon gränsvärde är för högt.

Radon i hus är inte begränsat till någon specifik typ av byggnad eller geografiskt område. Alla hem, gamla som nya, kan ha förhöjda radonnivåer

Hur vet jag om jag har radon i min byggnad?

Då radon som tidigare nämnt är både osynlig och luktfri är det enda sättet att säkert veta om dina radonhalter är för höga genom en radonmätning. I Sverige har vi ett rikt- och gränsvärde på 200 Bq/m³ vilket har fastställts i samråd mellan olika berörda myndigheter. Folkhälsomyndigheten har gjort en uppskattning att det finns minst 400 000 svenska hem med radonhalter över riktvärdet 200 Bq/m³.

Mätning i lokaler ovan jord ska helst utföras under den så kallade eldningssäsongen mellan 1 oktober och 30 april. Det är då som temperaturskillnader, stängda fönster och ventilation skapar ett undertryck i luften inomhus som hjälper till att suga in markradonet i rum och lokaler.

En mätning ska pågå under minst två månader under den angivna perioden. Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är genom att använda en radonmätare, även kallade radondosor.

Var förekommer radon?

Radon finns överallt – i marken, luften och vattnet. Radon i hus kan komma från tre olika källor:

  • Marken under och runt om huset
  • Byggnadsmaterialet
  • Vattnet som används i hushållet

Marken
Marken är den vanligaste källan för radon. Många kommuner har därför undersökt radonhalten i marken. Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret eller motsvarande hos din kommun om du vill ha mer information om radon i marken där du bor.

Byggnadsmaterialet
Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten (till exempel betong, tegel, lättbetong) innehåller radium och avger därför radon. Normalt är radiumhalten så låg att det inte finns någon risk för hälsan, men inte alltid då det finns några undantag.

Ett sådant undantag är alunskifferbaserad lättbetong, även kallad blåbetong, som användes från 1929 till slutet av 1970-talet. Blåbetong i både ytter- och innerväggar samt bjälklag kan ge väldigt höga radongashalter på uppåt 1 000 Bq/m³, 5 gånger över gränsvärdet, när luftväxlingen är dålig.

I dag tillverkas inte byggnadsmaterial med så hög radiumhalt att det utgör någon nämnvärd radonrisk.

Vattnet
Det är ovanligt att finna höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. Men vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor kan innehålla radon. Vatten som innehåller mer än 100 Bq/l klassas som brukligt men med anmärkning och vatten med mer än 1000 Bq/l bedöms vara obrukligt att använda som livsmedel.

Förhöjda halter av radon i dricksvatten kan vara en indikation på att radonhalten inomhus är förhöjd. Gör därför alltid en mätning av radon i inomhusluften vid upptäckt av förhöjda radonhalter i vattnet. När radonhaltigt vatten tappas upp eller används i tvätt- eller diskmaskiner avges en stor del av radonet till inomhusluften. En tumregel säger att en radonhalt i vatten på 1000 Bq/l ger ett tillskott på cirka 100 Bq/m³ till inomhusluften.

Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är inte så stora, men de finns där. Radon som du dricker tas upp i magsäcken och transporteras ut i kroppen. Den största delen andas du ut inom en timme.

Åtgärder för att sänka radonhalten i fritidshusets vatten är sällan nödvändiga om du vistas i huset kortare perioder.

På arbetsplatsen är det arbetsgivaren som är skyldig att göra en bedömning om den radonexponering som arbetstagarna utsätts för är godtagbar och begränsa exponeringen om den skulle vara för hög

Radon på arbetsplatsen

På arbetsplatsen är det arbetsgivaren som är skyldig att göra en bedömning om den radonexponering som arbetstagarna utsätts för är godtagbar och begränsa exponeringen om den skulle vara för hög. Bedömningen och skälen till att den utförs ska dokumenteras. Vid behov ska radonhalten mätas och dokumenteras. Bedömningen behöver vara aktuell. Det innebär att förändringar i arbetet eller lokalerna kan medföra att den behöver ses över.

Radonexponering betyder hur mycket radon det är och hur länge man är där. Om radonhalten i ett rum är mindre än 200 Bq/m³ behöver man inte tänka på hur länge man är där. Då kan man räkna med att det är säkert enligt Arbetsmiljöverkets regler. Arbetsgivaren ska spara dokumentationen av hur de har tänkt och det är bra att ha mätresultat att kolla tillbaka på.

Vilket gränsvärde som gäller beror på om man jobbar i 1) rum över marken, 2) färdiga och inredda utrymmen under marken eller 3) annat arbete under jorden, som i gruvor. För jobb som utförs i berg och gruvor måste man regelbundet mäta radonhalten.

Det finns flera olika sätt att utföra en radonsanering på. För att kunna hitta vilken lösning som passar bäst är det viktigt att ta reda på varifrån radonet kommer

Sanera mot radon

Det finns flera olika sätt att utföra en radonsanering på. För att kunna hitta vilken lösning som passar bäst är det viktigt att ta reda på varifrån radonet kommer. Vi rekommenderar att du får en kvalificerad person till att komma hem till dig, utföra en undersökning, och hitta rätt lösning.

Till att börja med kan du ringa till oss på 040 674 18 44 eller maila till info@agxnordic.se så ser vi till att hjälpa dig genom hela processen. Efter en radonsanering utförs en kontrollmätning med mätdosor. Mätningen utförs vanligtvis på samma platser som tidigare och enligt gällande metodbeskrivning för en säker radonmätning – så att resultatet går att lita på.

Det är viktigt att sanera radon så snabbt som möjligt för att minska risken för hälsoproblem. Radonsanering är inte lik andra typer av saneringar eftersom det inte enbart handlar om att avlägsna det skadliga ämnet som finns just nu, men man måste säkerställa att det avlägsnas kontinuerligt från utrymmet, exempelvis med radonventilation.

Skriv til os

Ring til os